Problemy z formalnościami

Pytania na temat luteranizmu i KEA

Moderatorzy: Iwo_H, Kolejarz, Roman F., J.J.S

Problemy z formalnościami

Postautor: Eshet » 03 lut 2011, 20:35

Nie wiem czy tylko ja mam takie szczęście czy raczej to bardziej powszechna "przypadłość".
Byłam dziś po odpis aktu chrztu. ODMÓWIONO MI jak powiedziałam że chodzi o konwersję. Moja znajoma była tam niedawno, bo nalezymy do tej samej parafii katolickiej, wtedy się pokonsultowali proboszcz z siostrą z kancelarii (czyżby była pierwszym przypadkiem?), i też jej odmówili (ponoć rozmowa była: "Proszę księdza, ta młoda pani chce zmienić wyznanie na... No niech pani powie" :o ). Dzisiaj stanowisko mieli ustalone i odmówiono mi z miejsca. Ponoć proboszcz w ogóle zabronił wystawiania odpisow gdy chodzi o konwersję, i powiedziano mi, że ma się z wielmożnym skontaltować bezpośrednio pastor.
Powiem tyle tylko że jestem naprawdę zdegustowana tym :? mogłabym się spodziewać że pomarudzą, pogrymaszą, w końcu dadzą ten odpis. Ale że odmówią - to się nie spodziewałam. A Wy mieliście takie problemy?
Eshet
 
Posty: 35
Rejestracja: 12 lip 2010, 20:35
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: Abif » 04 lut 2011, 01:12

A która to diecezja KRK? Uderzyłbym do kurii, proboszczów obowiązują zalecenia biskupa.
Możesz wydrukować proboszczowi poniższy dokument:

29.09.2008 - Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła

Zasady postępowania
w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła

Papieska Rada do spraw Tekstów Prawnych dnia 13 marca 2006 roku opublikowała list okólny z wyjaśnieniami odnośnie do aktu formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego. Dla ułatwienia jednolitego stosowania powyższych wskazań Konferencja Episkopatu Polski wydaje niniejsze Zasady postępowania.
1. Wraz z przyjęciem sakramentu chrztu św. człowiek zostaje niezniszczalnym charakterem wszczepiony we wspólnotę Kościoła (KKK 1213; KPK, kan. 96; 849), w której posiada należne prawa i podejmuje odpowiednie obowiązki. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: ?Ochrzczeni, odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła, i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności ludu Bożego? (KKK 1270). Jednym z podstawowych obowiązków wiernego wobec Kościoła jest więc zachowywanie z nim wspólnoty (kan. 209 § 1). Do Kościoła katolickiego należą również osoby ważnie ochrzczone w innych Kościołach i Wspólnotach chrześcijańskich, jeżeli zadeklarowały chęć wstąpienia do Kościoła katolickiego i zostały do niego przyjęte.
2. Do społeczności Kościoła należą w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła wraz ze wszystkimi ustanowionymi w nim środkami zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Są to widzialne więzy komunii (KKK 815, 837).
3. Obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem w najbardziej radykalny sposób narusza ten katolik, który dokonuje aktu odstępstwa od wspólnoty Kościoła, bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską (wstępując do wspólnoty religijnej niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną), bądź to jako schizmatyk, który odmawia uznawania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751). Kościół boleje z powodu każdego grzechu, szczególnie z powodu odejścia ochrzczonych ze wspólnoty, a czerpiąc przykład od Miłosiernego Boga z miłością oczekuje i przyjmuje tych, którzy do niej powracają. Dlatego osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie popełnienia tego czynu należy z miłością pouczać i zachęcać, by odstąpiły od zamiaru opuszczenia Kościoła, zachowując jednak ich naturalne prawo do wyboru drogi życia.
4. Określone oświadczenie woli tylko wtedy może być uznane za akt formalnego wystąpienia z Kościoła, gdy towarzyszy mu wewnętrzna wola katolika składającego oświadczenie, odpowiednio (tzn. w sposób nie budzący wątpliwości) wyrażona na zewnątrz, z zachowaniem wymagań przewidzianych przez prawo.
5. Aktu odstępstwa, który wywołuje skutki kanoniczne, może dokonać tylko osoba pełnoletnia (kan. 98 § 1 i 2), zdolna do czynności prawnych, osobiście, w sposób świadomy i wolny (kan. 124-126), w formie pisemnej, w obecności proboszcza swego kanonicznego miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego) i dwóch pełnoletnich świadków. Zaleca się, by ? jeśli to możliwe ? przynajmniej jednym ze świadków był ktoś z rodziców lub chrzestnych odstępcy, którzy towarzyszyli mu niegdyś w przyjęciu do Kościoła.
6. Aby akt formalnego wystąpienia z Kościoła został uznany za skuteczny kanonicznie, winien być dokonany przez osobiste złożenie własnoręcznie podpisanego pisma, w którym odstępca wyraźnie przedstawia swoją wolę opuszczenia Kościoła. Oświadczenie winno zawierać także dane personalne odstępcy i świadków, motywację oraz dokładne dane dotyczące daty i parafii chrztu (z załączeniem świadectwa chrztu). W piśmie powinna się także znaleźć informacja o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie i ze świadomością konsekwencji, jakie ów akt pociąga za sobą.
7. Nie wywołuje skutków kanonicznych oświadczenie złożone przed urzędnikiem cywilnym lub przesłane drogą pocztową czy elektroniczną.
8. Gdy proboszcz otrzyma wiadomość o zamiarze wystąpienia z Kościoła swego parafianina, winien w osobistej, pełnej troski rozmowie duszpasterskiej rozeznać, jakie są rzeczywiste przyczyny jego decyzji oraz z miłością i roztropnością podjąć wysiłki, by odwieść go od tego zamiaru i obudzić wiarę zaszczepioną w sakramencie chrztu. Dlatego z zasady akt formalnego wystąpienia ? jeśli mimo podjętych starań do niego dochodzi ? nie powinien być dokonywany w tym samym dniu, w którym osoba chcąca wystąpić z Kościoła zgłasza swój zamiar duszpasterzowi, ale dopiero po upływie czasu, jaki proboszcz roztropnie pozostawi do namysłu przed podjęciem tak poważnego w skutkach kanonicznych kroku.
9. Proboszcz ma obowiązek poinformować o kanonicznych skutkach karnych formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, a więc na pierwszym miejscu o karze ekskomuniki latae sententiae, którą zaciąga odstępca (kan. 1364 § 1). Skutkami kanonicznymi tej kary są: niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz sprawowania sakramentaliów; zakaz udziału ministerialnego w obrzędach kultu; zakaz wykonywania funkcji w Kościele (m. in.: funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia małżeństwa, przynależności do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych i katolickich, itp.); pozbawienie pogrzebu kościelnego (zob. kan. 316 § 1; 874 § 1, 4°; 893 § 1; 915; 1184 § 1, 1°; 1331).
10. Ponadto, jeśli wynika to z okoliczności, proboszcz powinien poinformować, że osoby, które dokonały formalnego aktu odstępstwa, nie podlegają kanonicznej formie zawarcia małżeństwa (kan. 1117). Jeśli zamierzałyby zawrzeć małżeństwo ze stroną katolicką, podlegają przepisom zawartym w kan. 1071 § 1, 4° i 5°; 1124 oraz w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim.
11. Jednocześnie należy wyjaśnić zainteresowanemu, że chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka, dlatego wykreślenie aktu z księgi chrztu nie jest możliwe. Gdyby ktoś powoływał się na prawo o ochronie danych osobowych, należy wyjaśnić, że w tej sprawie nie ma ono zastosowania: dane zawarte w księgach metrykalnych, jako udokumentowanie przyjętych sakramentów, są niezbędne do wykonywania własnych zadań Kościoła.
12. Po przeprowadzonej rozmowie duszpasterskiej (zob. pkt 8-11), a także po zbadaniu dokumentów tożsamości odstępcy i świadków oraz zweryfikowaniu, czy oświadczenie o odstępstwie zawiera wszystkie wymagane dane, proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu odstępcy (także w przypadku, gdy odstępstwo miało miejsce w parafii chrztu) dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej. Należy zadbać, aby analogiczny wpis został umieszczony także w duplikatach ksiąg metrykalnych. Dokumentację tej sprawy, zwłaszcza oryginał oświadczenia odstępcy, należy zachować w archiwum parafii, w której dokonany został formalny akt wystąpienia.
13. Ordynariusz może zadeklarować zaciągniętą karę ekskomuniki, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa (kan. 1364; 1342; 1717-1728).
14. Treść wpisu w księdze ochrzczonych na marginesie aktu chrztu odstępcy (zob. kan. 535 § 2) winna brzmieć: ?Dnia ........ w Parafii........ w ...... formalnym aktem wystąpił(a) z Kościoła katolickiego?. Adnotacja ta musi być umieszczana na świadectwie chrztu.
15. Świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest jedynym dokumentem potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła.
16. W przypadku, gdy do kurii lub parafii wpłynie informacja z zagranicy o wystąpieniu z Kościoła dokonanym wobec urzędnika cywilnego, nie odnotowuje się tego faktu w księdze ochrzczonych. Zawiadomienie należy zachować w archiwum parafii, a przy okazji osobistej rozmowy z osobą, której sprawa dotyczy, podjąć z powagą tę kwestię, z zachowaniem wszystkich wymogów niniejszego dokumentu.
17. Jeśli w księdze ochrzczonych znajduje się, dokonana przed opublikowaniem niniejszego dokumentu, adnotacja o wystąpieniu z Kościoła tych, którzy wobec urzędnika cywilnego zgłosili wystąpienie, tego rodzaju wpisy należy traktować z należytą rozwagą. Jeśli z wiedzy na temat danej osoby wynika, że pomimo złożonej deklaracji nie miała rzeczywistej woli wystąpienia z Kościoła, należy zwrócić się do kurii z wnioskiem o anulowanie adnotacji w księdze ochrzczonych. Jeśli sprawa wyniknie przy okazji pogrzebu, można udzielić katolickiego pogrzebu w formie uznanej przez proboszcza, o ile praktyka życia zmarłej osoby pozwala sądzić, iż nie miała ona woli zrywania ze wspólnotą Kościoła, lub gdy przed śmiercią dała oznaki pokuty (kan. 1184 § 1).
18. Pomimo aktu odstępstwa niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament chrztu św. (kan. 849), pozostaje niezatarty. Odstępca, chcący powrócić do wspólnoty Kościoła, zgłasza się do swojego proboszcza. Po odbyciu stosownego przygotowania, może być ponownie przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Sprawę należy wówczas przedstawić w kurii diecezjalnej. Jedynie ordynariusz może uwolnić z ciążącej na odstępcy kary ekskomuniki, z zachowaniem przepisu kan. 1357. Po uwolnieniu z kary kościelnej należy dokonać stosownej adnotacji w księgach metrykalnych. Powracający do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim winien złożyć wyznanie wiary według zatwierdzonego obrzędu (?Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych? ? dodatek).
19. Jeśli odstępca w czasie, w którym znajdował się poza wspólnotą Kościoła, zawarł małżeństwo w jakiejkolwiek formie, sprawę należy przedłożyć kurii diecezjalnej celem ustalenia jego stanu kanonicznego.
20. W niebezpieczeństwie śmierci grożącym odstępcy zakaz przyjmowania sakramentów ulega zawieszeniu. W takiej sytuacji, podlegający karze ekskomuniki może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii św. (kan. 1352 § 1), jeżeli o to dobrowolnie poprosi i okaże postawę nawrócenia. Gdy minie niebezpieczeństwo śmierci należy zastosować procedurę, o której w punkcie 18.
21. Zachęca się usilnie wiernych do nieustannego pielęgnowania i pogłębiania więzi we wspólnocie ludu Bożego oraz odważnego dawania świadectwa wiary, aby wielorakie trudności, napięcia i kryzysy ziemskiego życia mogły być skuteczniej przezwyciężane.
22. Wszystkich zaś wiernych wzywa się do modlitwy za tych braci i siostry, którzy jak ewangeliczne zagubione owce oddalili się od wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego.


+ Józef Michalik
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski


Białystok, dnia 27 września 2008 r.
(345. Zebranie Plenarne KEP)
Abif
 
Posty: 70
Rejestracja: 03 lip 2010, 15:43

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: Abif » 04 lut 2011, 01:18

Istnieje też inny dokument rozsyłany w Diecezji Płockiej KRK:

PAPIESKA RADA Watykan, 13 marca 2006 r.
ds. TEKSTÓW PRAWNYCH

Od dłuższego czasu liczni Biskupi, Wikariusze sądowi i inne osoby działające na obszarze Prawa Kanonicznego, przedstawiali Papieskiej Radzie wątpliwości i prośby o wyjaśnienia w związku z tak zwanym actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, o którym mówią kanony 1086 § l, 1117 i 1124 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Chodzi bowiem o pojęcie w prawodawstwie kanonicznym nowe i różne od innych sposobów bardziej ?wirtualnych? (to znaczy opartych na zachowaniach) ?notorycznego? czy prościej ?publicznego? odejścia od wiary (por. kanony 171 § l, 4°; 194 §1,2°, 316 § l; 694 § I; 1°; 1071 § 1,4° oraz § 2), w których ochrzczeni w Kościele katolickim czy też do niego przyjęci podlegają ustawom czysto kościelnym (por. kanon 11).
Problem został uważnie zbadany przez kompetentne Dykasterie Stolicy Apostolskiej dla sprecyzowania przede wszystkim treści teologiczno-doktrynalnych takiego actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, a następnie wymogów czy też formalności prawnych niezbędnych do tego, by stał się prawdziwym ?formalnym aktem? odstąpienia.

Po uzyskaniu, gdy chodzi o pierwszy aspekt, decyzji Kongregacji Doktryny Wiary i po zbadaniu całego zagadnienia w trakcie posiedzenia Sesji Plenarnej Papieskiej Rady Tekstów Prawnych, Rada komunikuje najdostojniejszym Przewodniczącym Konferencji Episkopatów co następuje:

1. Odłączenie się od Kościoła katolickiego, aby mogło być uznane za prawdziwy actus formalis defectionis ab Ecclesia, także w przypadku wyjątków przewidzianych we wcześniej przywołanych kanonach, musi urzeczywistnić się poprzez:
a) wewnętrzną decyzję odstąpienia od Kościoła katolickiego;
b) wykonanie i zewnętrzną manifestację tej decyzji;
c) przyjęcie do wiadomości tej decyzji przez kompetentną władzę kościelną.

2. Treścią aktu woli powinno być zerwanie tych więzi wspólnoty ? wiary, sakramentów, władzy pasterskiej ? które pozwalają wiernym otrzymywać życie łaski w Kościele. Oznacza to, że taki akt formalny odstąpienia nie ma wyłącznie charakteru prawno-administracyjnego (wypisanie się z Kościoła w sensie metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi), lecz staje się prawdziwym oddzieleniem od konstytutywnych elementów życia Kościoła: zakłada więc akt apostazji, herezji lub schizmy.

3. Prawno-administracyjny akt opuszczenia Kościoła sam z siebie nie może stanowić formalnego aktu odłączenia się w sensie zakładanym przez KPK, gdyż może mu towarzyszyć wola trwania we wspólnocie wiary.
Z drugiej strony herezja formalna ani (tym bardziej) materialna, schizma i apostazja same nie stanowią formalnego aktu odstąpienia, o ile nie zostaną zewnętrznie urzeczywistnione i jeśli nie zostaną w wymagany sposób ujawnione władzy kościelnej.

4. Poza tym, musi chodzić o ważny akt prawny, dokonany przez prawnie zdolną do tego osobę i zgodnie z regulującymi go normami kanonicznymi (por. kanony 124-126). Akt taki musi zostać dokonany w sposób osobisty, świadomy i wolny.

5. Wymaga się, poza tym, aby akt został ujawniony przez zainteresowanego w formie pisemnej kompetentnej władzy Kościoła katolickiego: własnemu Ordynariuszowi lub proboszczowi, który jedynie jest kompetentny by stwierdzić czy zaistniał akt woli o treści wyrażonej w p. 2.
W konsekwencji jedynie zbieżność tych dwóch elementów ? profilu teologicznego aktu wewnętrznego oraz jego manifestacji w sposób powyżej zdefiniowany ? stanowi actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, pociągający za sobą odpowiednie sankcje kanoniczne (por. kanon 1364, § l).

6. W tych przypadkach kompetentna władza kościelna winna zadbać, aby w księdze ochrzczonych (por. kanon 535, § 2) została umieszczona adnotacja wyraźnie mówiąca o zaistnieniu ?defectio ab Ecclesia catholica actu formali?.

7. Pozostaje jednakowoż jasnym, że sakramentalna więź przynależności do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, zważywszy charakter sakramentalny chrztu, jest trwałą więzią ontologiczną i nie zostaje umniejszona z powodu jakiegokolwiek aktu lub faktu odstąpienia.
W przekonaniu, że Wasz Episkopat, świadom zbawczego wymiaru wspólnoty kościelnej, dobrze zrozumie powody duszpasterskie sformułowania tych norm, korzystam z okazji by zapewnić o swoim braterskim szacunku.

Julian Kard. Herranz
Przewodniczący PRTP

Zarządzenie: Zgodnie z dotychczasową praktyką, sprawy omawiane w powyższym dokumencie, należy załatwiać w ściśłej współpracy i za zgodą Kancelarii Kurii Diecezjalnej.
Płock, dnia 10 maja 20006 r.

Ks. Kazimierz Ziółkowski
Wikariusz Generalny
Abif
 
Posty: 70
Rejestracja: 03 lip 2010, 15:43

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: librarian » 04 lut 2011, 10:00

Nie miałam takich problemów JESZCZE, gdyż moja konwersja odbędzie się po Wielkanocy, jednak od jakiegoś miesiąca zastanawiam się nad tym jak zareaguje ksiądz z parafii rzymsko-katolickiej. Przyszło mi do głowy, że może odmówić. Swoją drogą ciekawe co prawo kanoniczne mówi na ten temat? Może sytuacja jest podobna jak w przypadku chrztu, którego księża odmawiają, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego mimo, że nie mają prawa odmówić? Trzeba to sprawdzić...
Przypuszczam, że ja w takiej sytuacji zrobiłabym tam pierwszoligową awanturę :evil:

Pytanie do znających się na temacie- co robi ksiądz z KEA w przypadku, gdy ma takiego chętnego do konwersji, ale mu katolicki ksiądz nie chce wydać odpisu aktu chrztu?
"Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą ? ale na dnie kielicha czeka Bóg"
Werner Heisenberg- fizyk, noblista, odkrywca zasady nieoznaczoności, współtwórcza mechaniki kwantowej
librarian
 
Posty: 25
Rejestracja: 05 sty 2011, 17:29
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: qbas81 » 04 lut 2011, 12:15

Witam!

Mnie wydaje się, iż można się jeszcze powołać na zaakceptowaną przez KRK "Kartę Ekumeniczną" http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/karta_ekumeniczna_22042001.html - punkt II.2:

Zobowiązujemy się do zapoznania innych Kościołów z naszymi inicjatywami ewangelizacji i do podejmowania ?wspólnych uzgodnień, aby uniknąć szkodliwej konkurencji i niebezpieczeństwa nowych podziałów; do uznawania, iż każda istota ludzka może wybrać swobodnie i zgodnie z sumieniem własną przynależność religijną i kościelną. Nikt nie może być zmuszany do nawrócenia za pomocą nacisków moralnych lub bodźców materialnych. Równocześnie nikomu nie można zabraniać nawrócenia, które byłoby następstwem wolnego wyboru.
- przy czym "nawrócenie" bywa także tłumaczone jako "konwersja".

Swoją drogą - nie rozumiem takiego postępowania - co innego gdyby przedstawiciel KRK zaproponował spokojną dyskusję i omówienie motywacji konwertyty, próbując przedstawić mu ZALETY przynależności do tego właśnie kościoła (i nie strasząc potępieniem u 'heretyków' ;) ) - a w takich przypadkach - działanie przedstawicieli KRK tylko zniechęca do tej instytucji - czyżby ów proboszcz, posiadając 'władzę' nad wpisem w księdze chrztów, uważał, że ma także władzę nad człowiekiem? :?

Pozdrawiam!
qbas81
 
Posty: 28
Rejestracja: 09 sty 2010, 23:53

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: J.J.S » 04 lut 2011, 15:01

Dzięki Abif za przytoczenie obu dokumentów i qbas81 za Kartę Ekumeniczną - żeby nie było jakiś niepotrzebnych dywagacji na temat ich ewentualnej autentyczności radzę drukować nie z DFE, a bezpośrednio ze źródeł, czyli:

"Komunikat w związku z tak zwanym actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica. KOMUNIKAT PAPIESKIEJ RADY DS. TEKSTÓW PRAWNYCH" jest dostępny na stronach Archidiecezji Katowickiej

natomiast "Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła" można znaleźć na stronach Konferencji Episkopatu Polski
J.J.S
Moderator
 
Posty: 116
Rejestracja: 16 lut 2009, 11:02
Wyznanie: KEA

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: jagna » 04 lut 2011, 15:53

Ale w tym tekście chodzi raczej o apostazję. Ksiądz katolicki nie może odmówić wydania aktu/odpisu, ale w zasadzie to może. Wiem, jak to brzmi, ale co można mu zrobić? Poskarżyć się w kurii? Już widzę jak biskup w podskokach udziela nagany ksiedzu, który nie chce puścić owieczki do odstępczego Kościoła, tfu! Wspólnoty wyznaniowej.
"Bo miałem ambicję stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, po ludzku... spartolili"
jagna
 
Posty: 266
Rejestracja: 30 cze 2010, 14:00
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: Eshet » 04 lut 2011, 17:56

Wiecie, trochę głupio było grozić adwokatem, prawda? Poza tym moze za delikatna jestem na takie akcje? :P
Kumpela mi mówiła, że jej pastor poszedł na rękę, że wystarczy wobec tego oświadczenie podpisane przez rodziców że dziecięciem będąc została zaniesiona do chrztu. Ja mu napisałam o całej sprawie i też mi napisał że jesli dalej chcę konwersji, to mam się nie przejmować bo jakoś to załatwimy :)
Eshet
 
Posty: 35
Rejestracja: 12 lip 2010, 20:35
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: librarian » 04 lut 2011, 18:06

jagna pisze:Ale w tym tekście chodzi raczej o apostazję.Tekst ten dotyczy odstąpienia i w tym tekście napisane jest: "Oznacza to, że taki akt formalny odstąpienia nie ma wyłącznie charakteru prawno-administracyjnego (wypisanie się z Kościoła w sensie metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi), lecz staje się prawdziwym oddzieleniem od konstytutywnych elementów życia Kościoła: zakłada więc akt apostazji, herezji lub schizmy." Rozumiem więc, że odstąpieniem jest apostazja, herezja, schizma. Czym jest konwersja do KEA z punktu widzenia KRK? Przypuszczam, że herezją.
"Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą ? ale na dnie kielicha czeka Bóg"
Werner Heisenberg- fizyk, noblista, odkrywca zasady nieoznaczoności, współtwórcza mechaniki kwantowej
librarian
 
Posty: 25
Rejestracja: 05 sty 2011, 17:29
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Re: Problemy z formalnościami

Postautor: jagna » 04 lut 2011, 19:09

Nie doczytałam :oops: Tak, wstąpienie do KE-A to herezja, do CP schizma, czyli nieco lepiej ;)
"Bo miałem ambicję stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, po ludzku... spartolili"
jagna
 
Posty: 266
Rejestracja: 30 cze 2010, 14:00
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie

Następna

Wróć do Przed konwersją

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość