Czy Jezus to Jahwe?

Moderatorzy: Iwo_H, Kolejarz, Roman F., J.J.S

JEZUS

Postautor: Alina » 20 gru 2008, 01:30

Dzięki egi, uśmiałam się do łez :)
Alina
 

JEZUS

Postautor: Gość » 20 gru 2008, 13:09

Czym jest Słowo,Logos?Słowy było przed człowiekiem,Było u Boga.Słowo jest:myślą?wyrazem inteligencji?nazwaniem?Rozmową?Wolą?
"Na początku było Słowo,a Słowo Było U Boga,a Bogiem było Słowo."
Co to znaczy?
Gość
 

JEZUS

Postautor: Pat » 20 gru 2008, 13:54

Chrześcijaskie Credo głosi tak: "Wierzę w ... Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem...."

Pat
 

JEZUS

Postautor: Elżbieta » 20 gru 2008, 14:02

Bezimienny, czytaj co piusze Pat i moderator - Słowo to Jezus. Przeczytaj dalszą część Ewangelii Jana- sam się przekonasz
Elżbieta
 

JEZUS

Postautor: Gość » 20 gru 2008, 16:02

"I rzekł Bóg:Niech się stanie światłość.I stała się światłość."Bóg rzekł,czyli wypowiedział Słowo.Akt tworzenia poprzedzało Słowo,a z całego bożego stworzenia tylko człowiekowi jest dane rozumienie słów.Dlatego pytam :Czym jest Słowo?
Gość
 

JEZUS

Postautor: Elżbieta » 20 gru 2008, 17:48

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
.................................................................. ........

Bezimienny, czytaj to i zastanów się głęboko, a oświeci Cię
Elżbieta
 

JEZUS

Postautor: Pat » 21 gru 2008, 04:48

"I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość. I stała się światłość" Bóg rzekł, czyli wypowiedział Słowo. Akt tworzenia poprzedzało Słowo, a z całego bożego stworzenia tylko człowiekowi jest dane rozumienie słów. Dlatego pytam :Czym jest Słowo?
+++++++++++++++++=
Odpowiedź chrześcijańskiej wiary na to pytanie podałem wyżej. Nie wiem jaki masz jeszcze problem.

Jezeli chcesz bardziej rozinąc, to spróbuję. Słowo Boga jest dla Izraela - jak zauważasz -słowem stwórczym, lecz w ST to nie jedyne i nie pierwotne rozumienie słowa. Przede wszystkim Słowo Boga jest słowem przymierza i słowem prorockim.
U początku, w sensie chronologicznym, procesu doświadczenia wiary Izraela znajduje się nie wypowiedź o stwórczym słowie - znajdujemy je dopiero w późnych warstwach ST: w tzw. dokumencie kapłańskim (którego częścią jest opis z I Mojż 1:3-31 który przytaczasz), u DeuteroIzajasza (Iz 40:26; 41:4; 45:7; 48:13; 50:2), w psalmach (Ps 29; 33:9; 104:7; 148:5) itd.

Pierwsze było doświadczenie Synaju i doświadczenie profetyzmu.

Na Synaju Słowo Boga było słowem zawarcia Przymierza, później nazwane hebr. torah jako Prawo. Ono było podstawą samoświadomości Izraela, ukonstytuowało Izrael jako jeden lud Boga. Literackim wyrazem tego są opowiadania o wydarzeniach pod Synajem (II Mojż 19:1, IV Mojż 10:10) czy tzw. dzieło deuteronomiczne (czyli 6 najstarszych ksiąg ST: Joz, Sędz, I i II Sam, I i II Król.).
Treścią Bożego Słowa są tu podstawowe wskazania czy pouczenie Boga dla swego ludu, przede wszystkim 10 przykazań, które w tym sensie nazwano "słowami" (II Mojż 20:2; 24:3.4.8; 34:1.27) lub tez "dziesięcioma słowami" (II Moiz 34:28; V Mojż 4:13; 10:4 itp.). Później także inne normy zostały analogicznie określone jako "słowa Boga".
Słowo to jest przekazywane ludowi poprzez Mojżesza, a za jego pośrednictwem ludowi (II Mojż 19:3; 14:20.24 itp). Jest ono przekazywane od wielkiego i potężnego majestatu, którego nikt nie może nie tylko dojrzeć ale nawet się doń zbliżyć; lecz który ukazuje się łaskawie Mojżeszowi, choć nie wprost lecz odbijając swe światło na jego obliczu (II Mojż 33:18). Tylko o Mojżeszu jest powiedziane "Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach (IV Mojż 12:8). Od tych słów Boga, jako przykazań, jest Izrael całkowicie zależny, co znajduje swój wyraz w obietnicy zachowania wzajemnej wierności z V Mojż: "(17) Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. (18) Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań."

To słowo zawarcia przymierza u proroków staje się słowem zachowania przymierza i jego obietnicy, swoistym przewodnikiem przymierza. W słowie zwiastowania prorockiego wola Boga kieruje się ku konkretnej sytuacji, słowo prorockie jest zastosowaniem uniwersalnych słów przymierza do wydarzeń, pytań i dylematów konkretnego czasu i miejsca.
Słowo okazuje swoją moc w tym, że "zawłada" prorokiem, nieodparcie porywa go w swoją służbę, sprawia to co zwiastuje: wybawienie albo sąd. W Nim prorok czuje się owładnięty przez Ducha Bożego. Najstarsze mesjańskie proroctwo ST w 2 Sam 23:2 zaczyna się od "Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim." Duch wydobywa obraz mesjańskiego króla ukazany w słowie. Moc słowa staje się dostrzegalna i przekazywalna w darze proroctwa, przez język, usta, uszy, oczy które prorok "otrzymuje' od Boga. Później u wielkich proroków dostrzegalność skrywa całkowicie się za słowem, tak że samo słowo staje jest najpełniejszym wyrazem objawienia, słowo "staje się" do proroków (Jer 1:4.11; 2:1; 13:8; 16:1; 24:4; 28:12; 29:30; Ezech 3:16; 6:1; 12:1 itp)
Słowo prorockie jest zawsze skuteczne, niezależnie od tego czy Izrael je usłucha czy nie. Rakcja izraela nie ma znaczenia, raz wypowiedziane sowo osiąga swój cel w każdym wypadku. Brak odpowiedzi na wezwanie Boga otwiera eschatologiczna obietnicę ze Bóg ustanowi wsteczne wybawienie w nowym przymierzu (Jer 31:31-34) , w zupełnie nowy sposób (Ozeasz 2:18-25).

Izrael doświadczał potęgi i mocy słowa w swojej historii, z czasem doświadczył także tego, że jest ono tak samo potężne wobec innych ludów (iz 41:1nn. 25nn; 43:11 itd), ze wobec wszelkich ziemskich przemian jest jedyną wiecznotrwałą rzeczywistością. TakIzrael rozpoznał je jako słowo stwórcze, które ma moc podtrzymać każde życie, nazwać każde istnienie. Ta idea - jak pisałem - pojawia się późno, ale w niej Bóg Przymierza - JHWH, Elohim, El-Szaddaj Ojców - zostaje rozpoznany jak Pan wszechświata, Stwórca nieba i ziemi, a w nich samych, w jego dziełach, odnaleźć można jego głos. Idea stworzenia wyrasta wiec z doświadczenia wybawienia ludu przez Boga, nie odwrotnie. Stworzenie nie tyle jest okazaniem potęgi, lecz symbolem zbawczej woli Boga, jest "historią zbawienia".

Tak więc ST pokazuje potrójne rozumienie Słowa; jako przymierzotwórcze prawo, jako proroką obietnicę i wszechpotężne słowo stwórcze. Odnajdujemy je w takiej potrójnej postaci w ST, ale na nowy zupełnie sposób. NT idzie dalej, nie przekresla rozumienia ST ale je przekracza. ST nie daje , bo nie może, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o relację Bożego słowa do Bożej rzeczywistości. Czy jest odrębna od Boga rzeczywistością czy też ostatecznie w nim Bóg sam jest tym który działa, sprawia, czyni, dokonuje. To pytanie jest zrozumiałe dopiero z punktu widzenia NT.
O "prawie o prorokach" wspomina Jezus zapytany o najważniejsze przykazanie (Mt 22:40, 7:12), On sam jest też prorokiem ((Mt 21:11; Łk 7:6; 24:19; Jan 4:19; 7:4; 9:17). Z drugiej strony Prawo i Prorocy wskazują na Jezusa, który jest wypełnieniem słowa, w którym Prawo i Procy znajdują swoje wypełnienie, do którego donosi się słowo przekazane poprzez Mojżesza itp. (Mt 1:22; 2:5.15.17; 4:14; 8:17; 12:17; 13:14 itd.; Łk 4:17-21; 24:25-27.44; Jan 1:45 itd.), Jezus nadaje nowy kształt prawu, udoskonala je, staje się orędownikiem nowego przymierza (Łk 22:20; I Kor 11:25; II Kor 3,6; Hbr 8; 9:15). Ewangelia zwiastowana przez Jezusa pojawia się wręcz zamiast Prawa: "Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.(Łk 16:16; Mt 11:12-13.).

W NT - i na tym polega jego nowość - Słowo łączy się z osobą Jezusa. On i jego Ewangelia, a więc to co Bóg w Nim uczynił wśród świata (=Królestwo) są wypełnieniem Prawa i Przymierza, w nim prorockie słowo osiąga kres (Hebr 1:1). Czyny i słowa Jezusa w Nt zostają zinterpretowane jako słowa i czyny wypowiedziane i dokonane mocą samego Boga (Mt 11:27; Jan 3:34; 14:24; 17:18 i in). Formuły ho logos tou theeou (słowo Boga), logos tou kyriou (słowo Pana), logos tou christou (słowo Chrystusa)używane są zamiennie. Tak jak słyszymy w cytowanym już prologu Jana ale tez w I Jn 1:1 i Obj 19:13, Jezus ukazany jest jako spersonifikowane słowo Boga. To zwiastowanie Jezusa, "słowo Krzyża" (I Kor 1,18) czyli Ewangelia staje się chrześcijańskim wyzwalającym zwiastowaniem o Bogu i jego zbawczej woli i zbawczej miłosci (II Tym 2:4; Jan 3:16). Wszelkie wiec trudności w stosowaniu pojęć takich jak "słowo Boga", "Objawienie", "zbawcze działanie Boga" i inne znajdują swe jedyne rozwiązanie i zrozumienie w ludzkiej postaci Jezusa z Nazaretu. Cała Ewangelia - Słowo Boga polega na przyjęciu w wierze obietnicy naszego uczestnictwa w Jezusowej relacji do Boga, a więc w najistotniejszy sposób w relacji Syna do Ojca, bo to jest całkowicie fundamentalna i swoista relacja jaką odkrywa nam Jezus; i zarazem jest to także relacja naszego napełnienia Duchem Świętym, dana nam we wcieleniu Syna.

Nie wiem czy to nieco przydługie (sorry), ale i tak skondensowane wyjaśnienie w czymś ci pomoże.Pat
 

JEZUS

Postautor: Gość » 21 gru 2008, 21:24

Dziękuję-nie jest za długo.
Gość
 

JEZUS

Postautor: Tap » 22 gru 2008, 21:36

Ktoś cierpi na bezsenność i po nocach pisze przydługo chociaż skondensowanie. Wychodzi z tego niestrawny słowotok.
----------
Tap
Tap
 

JEZUS

Postautor: **** » 23 gru 2008, 12:23

nie zgadzam sie z toba Tap,że post Pata to słowotok-sam byś lepiej i zwiężlej nie odpowiedział na pytania osobie bez nicku,której krótsze ,esencjonalne wyjasnienia nie wystarczyli.zrób to lepiej ,jeżeli potrafisz... czekamy...
****
 

PoprzedniaNastępna

Wróć do Biblia bez tajemnic

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość